Skip to content

Malmin Ilmailukerho ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: 01.12.2021 11:52:10

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Malmin Ilmailukerho ry ja sen kotipaikka on
Helsinki.
Ilmailukerhon tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on koota Etelä-Suomen ilmailusta
kiinnostuneet edistämään ja harrastamaan yleisilmailua sekä toimia
jäsentensä harrastuspiirinä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
Järjestää jäsenilleen lento-opetusta ja -koulutusta,
Järjestää lentokalustoa jäsentensä käyttöön,
Järjestää jäsenilleen opetus- ja esitelmätilaisuuksia, retkiä sekä
kerhoiltoja,
Järjestää lentonäytöksiä ja ilmailunäyttelyitä,
Järjestää yleisölennätyksiä ja muita maksullisia huvitilaisuuksia,
Vuokraa kalustoa ulkopuolisten käyttöön,
Toimii lentoturvallisuuden edistämiseksi tekemällä esityksiä
viranomaisille,
Järjestää jäsenilleen ilmailutietoutta ja lentoturvallisuutta
edistäviä tilaisuuksia ja
Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat:
Varsinaiset jäsenet
Nuorisojäsenet,
Kannatusjäsenet, ja
Kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta
henkilö, joka on täysi-ikäinen, hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
on hyvämaineinen.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta henkilö, joka on
iältään 15-17 -vuotias ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on
hyvämaineinen. Nuorisojäsenen täyttäessä 18 vuotta, tulee
nuorisojäsenestä automaattisesti varsinainen jäsen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen -  tai
oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa.
Varsinaiset, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen
hallitukseen kuuluva jäsenvastaava hakemuksesta. Kunniajäseneksi
voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ilmailukerhon
hyväksi ja tukenut kerhon toimintaa.
Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä
perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksuja.
Jäsenen erottaminen
Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, joka
menettelyllään vahingoittaa yhdistystä tai sen mainetta tai joka
laiminlyö jäsenmaksunsa.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja sekä vähintään 4 (neljä) ja enintään 10
(kymmenen) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jos
hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan uusi jäsen
seuraavassa yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on  hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen
päätösten mukaisesti sekä:
edustaa yhdistystä,
kutsua koolle syys- ja kevätkokous sekä ylimääräiset kokoukset ja
valmistella niissä käsiteltävät asiat
hoitaa ilmailukerhon varoja ja omaisuutta huolella
hoitaa yhteistoiminta muiden yhdistysten kanssa
suorittaa muut ilmailukerhon toiminnan vaatimat tehtävät sekä
edistää ilmailukerhon tarkoituksen toteuttamista
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous
viimeistään marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni. Kannatusjäsenellä ja nuorisojäsenellä onkokouksessa läsnäolo-
ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi päätös
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 3/4
enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen
äänestykset voidaan toteuttaa postitse taikka tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
viisi vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.
Ilmailukerhon kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys,
Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausunto,
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ilmailukerhon syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-
ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle,
Päätetään hallituksen ja puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
Päätetään muille toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavat
palkkiot,
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä
yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun yhdistyksen
kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kutsu
ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samoin kuin ilmailukerhon kevät-
ja syyskokoukseen.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan
kokouksen päätös. Kokousten väli tulee olla vähintään kolme (3)
viikkoa. Molemmissa kokouksissa on sääntömuutosta kannatettava
vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista
äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.
Yhdistyslain noudattaminen
Muutoin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.