Skip to content

Kerhon säännöt

Malmin Ilmailukerho ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Malmin Ilmailukerho ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä kaytetään nimeä Ilmailukerho.

Ilmailukerhon tarkoitus

Ilmailukerhon tarkoituksena on koota pääkaupunkiseudun ilmailusta kiinnostuneet edistämään ja harrastamaan siviili- ja urheiluilmailua sekä toimia jäsentensä harrastuspiirinä.

Keskusjärjestön jäsenyys

Yhdistys liittyy Suomen Ilmailuliiton Finlands Flygförbund ry:n jäseneksi ja noudattaa soveltuvin kohdin liiton sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenillen antanut ja antaa.

Ilmailukerhon toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ilmailukerho:

 • Järjestää kilpailuja, lento-opetusta, opetus- ja esitelmätilaisuuksia, retkiä ja kerhoiltoja.
 • Toimii lentoturvallisuuden edistämiseksi tekemällä esityksiä viranomaisille.
 • Järjestää jäsenilleen ilmailutietoutta ja lentoturvallisuutta edistäviä tilaisuuksia.
 • Harjoittaa tiedoitus ja julkaisutoimintaa
 • Järjestää lentokalustoa jäsentensä käyttöön

Toimintansa tukemiseksi ilmailukerho voi:

 • Vuokrata kalustoa ulkopuolisten käyttöön
 • antaa lentokoulutusta
 • järjestää arpajaisia
 • järjestää lentonäytöksiä ja ilmailunäyttelyitä
 • järjestää yleisölennätyksiä ja muita maksullisia huvitilaisuuksia

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen.

Ilmailukerhon omaisuus

Toimintaansa varten ilmailukerho voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet

Jokainen hyvämaineinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö voi anomuksesta päästä jäseneksi. Jäsenanomukset käsittelee ja niistä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 1. varsinaiset jäsenet, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet vähintään 18 vuotta.
 2. Nuorisojäsenet, jotka eivät ole täyttäneet edellisenä vuonna 18 vuotta.
 3. Kannattavat jäsenet
 4. Kunniajäsenet

Kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä fyysisesti tai juridisen henkilön. Kunnia jäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoitaa sen mainetta tai laiminlyö jäsenmaksunsa.

Jäsenmaksut

Jäsenen, lukuunottamatta kunniajäseniä, on maksettava yhdistykselle liittymismaksu ja jäsenmaksu, joiden suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.

Jäsenmaksu on maksettava yhdistykselle toimintavuoden maaliskuun 15. päivään mennessä. Varsinaisen jäsenen, joka on laiminlyönnyt maksaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun määrättynä aikana, katsoo yhdistyksen johtokunta päätöksellään erotetuksi.

Yhdistyksen jäsenmaksu Suomen Ilmailuliito ry:lle maksetaan siten kun liiton vuosikokous sääntäjensä edelyttämällä tavalla päätää.

Ilmailukerhon hallitus

Ilmailukerhon hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 5 (viisi) ja enintään 10 (kymmenen) jäsentä valitaan vuodeksi kerrallaan ilmailukerhon syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan uusi jäsen seuraavassa kerhon kokouksessa hänen tilalleen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa ilmailukerhon toimintaa niiden sääntöjen sekä syys- ja kevätkokouksen tai ylimääräisen kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä:

 • edustaa kerhoa
 • kutsua koolle syys- ja kevätkokous sekä ylimääräiset kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • hoitaa ilmailukerhon varoja ja omaisuutta huolella
 • hoitaa yhteistoiminta muiden yhdistysten kanssa
 • suorittaa muut ilmailukerhon toiminnan vaatimat tehtävät sekä edistää ilmailukerhon tarkoituksen toteuttamista

Nimen kirjoittaja

Ilmailukerhon nimen kirjoitaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilien ja hallinnontarkastus

Ilmailukerhon tilikausi, samoin kun toimikausi, on kalenterivuosi. Tilinpitoasiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkistajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Ilmailukerhon kevätkokous

Ilmailukerhon kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana. Paikan ja ajan määrää ilmailukerhon hallitus. Kokous kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaistavalla jäsentiedotteella sekä sähköpostitse niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on hallituksen tiedossa. Kevätkokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kaksi (2) päytäkirjan tarkastajaa.
 4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 5. Esitelään hallituksen laatima vuosikertomus.
 6. Esitellään tilinpäätös kertomus.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 8. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
 9. Käsitellään muut hallituksen esittelemät asiat sekä jäsenten esittämät asiat jotka on saapuneet hallitukselle kirjallisena viimeistään 1. tammikuuta mennessä.

Ilmailukerhon syyskokous

Ilmailukerhon syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana. Kutsu syyskokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin kevätkokoukseen.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kaksi (2) päytäkirjan tarkastajaa.
 4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 5. Esitellään hallituksen toiminta suunnitelma tulevalle toiminta kaudelle.
 6. Esitellään hallituksen laatima tulo ja meno arvio tulevalle taimikaudelle.
 7. Määritellään jäsen ja liittymismaksujen suuruus tulevalle kaudelle.
 8. Päätetään hallituksen ja puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot. Päätetään muille toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavat palkkiot.
 9. Päätetään tulo- ja menoarvion hyväksymisestä.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat seuraavalle vuodelle.

Ilmailukerhon ylimääräiset kokoukset

Ilmailukerhon ylimääräinen kokus kutsutaan koolle kun hallitus sen tarpeelliseksi kokee tai kun vähintään kymmenesosa 1/10 jäsenistä on tehnyt siitä kirjallisen, perustellun esityksen hallitukselle. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samoin kuin ilmailukerhon kevät- ja syyskokouskin.

Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan kokouksen päätös. Kokouksien väli tulee olla vähintään kolme (3) viikkoa. Molemmissa näissä kokouksissa on sääntöjenmuutosta kannatettava vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Jos ilmailukerho aiotaan purkaa, on sen varat ja arkisto luovutettava yleishyödyllisiin ilmailutarkoituksiin.

Yhdistyslain noudattaminen

Muutoin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.

(Voimassaolevat säännöt rekisteröity 20.08.2012)